Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2014

15.000€ Απο Τατουλη και Περιφερεια για το 8ο Παγκόσμιο Συνέδριο Απόδημων Αρκάδων


Στο συνέδριο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 31 Ιουλίου και είναι αφιερωμένο στη «γενιά του αύριο» και τους απόδημους λογοτέχνες, θα συζητηθούν το παρόν και το μέλλον του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, το μέλλον του Ελληνισμού της Διασποράς στο μεταίχμιο της κρίσης, οι προοπτικές του ΣΑΕ και ο απόδημος ελληνισμός στην Ευρώπη και ο ρόλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ως φορέας προσέλκυσης Αρκάδων ομογενών φοιτητών και επιστημόνων. Επίσης θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν το Αρκαδικό Χωριό, την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Αρκαδίας, αλλά και θέματα πολιτισμού, όπως η αναστύλωση του ναού της Αλέας Αθηνάς στην Τεγέα.
Ήδη, έχουν φτάσει στην Τρίπολη τα προεδρεία των Ομοσπονδιών Αμερικής, Αυστραλίας, Καναδά και η Παναρκαδική Ομοσπονδία Ελλάδος, καθώς και πολλά μέλη από τους πρωτοβάθμιους ομογενειακούς συλλόγους.

Ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Παναρκαδικής Συνομοσπονδίας, Χρήστος Τσιμόγιαννης, αναφέρει για το 8ο συνέδριο: «Σκοπός όλων μας είναι η διατήρηση, η ενίσχυση και η ανάδειξη των δεσμών με την ιδιαίτερη πατρίδα μας, προκειμένου οι επόμενες γενιές να εξακολουθήσουν να πορεύονται αδελφωμένες και αποφασισμένες να συμβάλουν τα μέγιστα στην ανάπτυξη και την ευημερία του τόπου μας, ιδιαίτερα σήμερα που η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα από τα δυσκολότερα σταυροδρόμια της ιστορικής της διαδρομής».

Κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου, η Παγκόσμια Παναρκαδική Συνομοσπονδία θα βραβεύσει αρκετούς ομογενείς, μεταξύ των οποίων είναι η ομογενής από την Αυστραλία Γιαννούλα Γκουντάνη, για την πρόσφατη δωρεά του αιμοδυναμικού εργαστηρίου στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, και ο Δημήτριος Αποστολόπουλος, ευεργέτης του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης.


2  η Σ Υ Μ Β Α Σ Η
Στην Τρίπολη σήμερα την 22/7/2014, ημέρα Τρίτη μεταξύ αφενός της
Περιφέρειας Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας που εδρεύει στην
Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, με ΑΦΜ 998037420, ΔΟΥ Τρίπολης και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη και
αφετέρου την εταιρεία Matrix Design Παπαγεωργίου Απόστολος & ΣΙΑ Ο.Ε με ΑΦΜ
998036496 / Δ.Ο.Υ. Τρίπολης, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα κατωτέρω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων, σύμφωνα με:
1. Την αριθμ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Αύξηση και ορισμός χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του
Ν.2362/95» (ΦΕΚ 1291 Β΄).
2. Τις διατάξεις του Π.1 113/2010 (ΦΕΚ Α/194/2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες
3. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» άρθρο 176
περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής .4. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22α
του Ν.2362/95(ΦΕΚ 247 Α΄) «Περί
Δημοσίου Λογιστικού κλπ» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα
άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) «Δημοσιονομική διαχείριση
και ευθύνη».
5. Το με αρ. πρωτ. 50987/16723/03-07-2014 αίτημα της Παγκόσμιας
Παναρκαδικής Συνομοσπονδίας
6. Την οικονομική προσφορά του αναδόχου.
7. Την με αρ. πρωτ. 53154/17394/14-07-2014 Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης
8. Την αριθμ. 1336/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Αναθέτει στο δεύτερο των συμβαλλομένων τις εκτυπώσεις για την προβολή και
διαφήμιση του συνεδρίου όπως εκτυπώσεις προγραμμάτων, προσκλήσεων
(μονόφυλλων, 2-πτυχων, γεύματος), φακέλων, banner δρόμου, πόστερ, πανό
δρόμου καθώς και του δημιουργικού, του 8ου Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συνεδρίου
που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως και τις 31 Ιουλίου 2014 στην Τρίπολη.
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων αναλαμβάνει τις εκτυπώσεις για την προβολή
και διαφήμιση του συνεδρίου όπως εκτυπώσεις προγραμμάτων, προσκλήσεων
(μονόφυλλων, 2-πτυχων, γεύματος), φακέλων, banner δρόμου, πόστερ, πανό
δρόμου καθώς και του δημιουργικού, του 8ου Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συνεδρίου
που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως και τις 31 Ιουλίου 2014 στην Τρίπολη.
Το κόστος για τις εκτυπώσεις για την προβολή και διαφήμιση του
συνεδρίου όπως εκτυπώσεις προγραμμάτων, προσκλήσεων (μονόφυλλων, 2-
πτυχων, γεύματος), φακέλων, banner δρόμου, πόστερ, πανό δρόμου καθώς και του
δημιουργικού, του 8ου Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συνεδρίου που θα
πραγματοποιηθεί από τις 25 έως και τις 31 Ιουλίου 2014 στην Τρίπολη, θα ανέλθει
συνολικά στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ #3.450,00€#
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και θα καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο μετά την
ολοκλήρωση των εκτυπώσεων για την προβολή και διαφήμιση του συνεδρίου όπως
εκτυπώσεις προγραμμάτων, προσκλήσεων (μονόφυλλων, 2-πτυχων, γεύματος),
φακέλων, banner δρόμου, πόστερ, πανό δρόμου καθώς και του δημιουργικού, του 8ου Παγκόσμιου Παναρκαδικού Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί από τις 25 έως
και τις 31 Ιουλίου 2014 στην Τρίπολη και ύστερα από την υποβολή στην Υπηρεσία
των απαιτουμένων δικαιολογητικών.
Για τα ανωτέρω συμπληρώνεται η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, τα
οποία και υπογράφονται από τους συμβαλλομένους
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου